பதவி பெயர் நீடிப்பு இல. நேரடி இல.
அரசாங்க பகுப்பாய்வாளர் ஜி. ரமனா 4100 +94 112 786 380
+94 112 176 801
சந்தேகத்திற்கிடமான ஆவண பிரிவின் அரசாங்க பரிசோதகர் எஸ்.ஏ. படகண்டகே 4404 +94 112 786 390
+94 112 176 830
பிரதி அரசாங்க பகுப்பாய்வாளர்   4103 +94 112 786 381
+94 112 176 804
பிரதி அரசாங்க பகுப்பாய்வாளர் டீ.எச்.ஐ.டபிள்யு. ஜயமன்ன 4104 +94 112 176 862
சிரேஷ்ட உதவி அரசாங்க பகுப்பாய்வாளர் பி.ஜி. மடவல 4526 +94 112 786 413
+94 112 176 822
சிரேஷ்ட உதவி அரசாங்க பகுப்பாய்வாளர் டீ. செனவிரத்ன 4305 +94 112 785 701
+94 112 176 841