ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපර්තමේන්තුව

හැඳුනුම

ලිපිනය:
නො. 31, ඉසුරු මාවත,
පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල.
ශ්‍රී ලංකා.
දුරකථනය:
+94 112 176 800 / +94 112 786 395
ෆැක්ස්:
+94 112 786 394

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email