නම තනතුර දුරකතන අංක ෆැක්ස් අංක ඊ-තැපෑල
ඒ. වැලිඅංග මහතා ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක +94 112 786 380
+94 112 176 801
+94 112 786 394 ga[at]analyst.gov.lk
එස්. ඒ. බටකන්දගේ මහතා සැක කටයුතු ලේඛන පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ පරීක්ෂක +94 112 786 390 +94 112 786 394 eqd[at]analyst.gov.lk
ජී. රාමනා මහත්මිය ආණ්ඩුවේ අතිරේක රස පරීක්ෂක +94 112 786 398
+94 112 176 802
+94 112 786 398 adga1[at]analyst.gov.lk
ඩී. එච්. එල්. ඩබ්. ජයමාන්න මහතා ආණ්ඩුවේ අතිරේක රස පරීක්ෂක II +94 112 176 800
Ex 4102
+94 112 786 394 adga2[at]analyst.gov.lk
පී. ජී. මඩවල මහතා ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය රස පරීක්ෂක I +94 112 176 800 +94 112 786 394 dga1[at]analyst.gov.lk
ඩී. සේනවිරත්න මහත්මිය ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය රස පරීක්ෂක II +94 112 176 800 +94 112 786 394 dga2[at]analyst.gov.lk
එම්. ජී. එස්. ඒ. විමලසේන මහත්මිය ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය රස පරීක්ෂක III +94 112 176 862 +94 112 786 394 dga3[at]analyst.gov.lk
කේ. පී. චන්ද්‍රානි මහත්මිය ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය රස පරීක්ෂක IV +94 112 176 800 +94 112 786 394 dga4[at]analyst.gov.lk
පී. එස්. කේ. රාජපක්ෂ මහත්මිය ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය රස පරීක්ෂක V +94 112 176 800 +94 112 786 394 dga5[at]analyst.gov.lk
ඩබ්. ඩී. වී. කරුණාරත්න මහතා ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය රස පරීක්ෂක VI +94 112 176 800 +94 112 786 394 dga6[at]analyst.gov.lk
පී. හපුතන්ත්‍රි මහත්මිය ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය රස පරීක්ෂක VII +94 112 176 836 +94 112 786 394 dga7[at]analyst.gov.lk
කේ. ඒ. පී. බන්දුමාලා මහත්මිය ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය රස පරීක්ෂක VIII +94 112 176 800 +94 112 786 394 dga8[at]analyst.gov.lk
ජේ. එම්. ආර්. ජයසුන්දර මහතා සැක කටයුතු ලේඛන පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය පරීක්ෂක I  +94 112 785 705  +94 112 786 394 deqd1[at]analyst.gov.lk
කේ. කේ. අප්සරා මහත්මිය සැක කටයුතු ලේඛන පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය පරීක්ෂක II +94 112 786 409 +94 112 786 394 deqd2[at]analyst.gov.lk
එම්. එච්. එස්. පී. කේ. ද සිල්වා මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 112 786 396 +94 112 786 394 ca[at]analyst.gov.lk
එස්. එච්. හේවගේ මහතා අධ්‍යක්ෂක - පරිපාලන +94 112 786 416 +94 112 786 394 dadmin[at]analyst.gov.lk