ශ්‍රි ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

 අංක 1877/27 දරන 2014 අගොස්තු මස 28 දිනැති ගැසට් පත්‍රයේ පල කරන ලද, 1996/25 හා 2016 දෙසැම්බර් මස 06 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට්පත්‍ත්‍රයෙන්  සංශෝධයන කරන ලද 2006.01.01 දින සිට බලාත්මක වන ශ්‍රි ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ  සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ  10.3 වගන්තිය හා අනුමත බඳවා ගැනීම් පරිපාටිවල විධිවිධාන ප්‍රකාරව, පහත සඳහන්  අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමේන්තු වල පවතින පුරප්පාඩු 12ක් සඳහා ශ්‍රි ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ  I ශ්‍රෙණියේ  සුදුසුකම්ලත් නිලධරයන්  එම සේවයේ  විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්  කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

තවදුරටත් බලන්න