පුවත්

The observation tour of the honorable Minister of Justice, Mr.Ali Sabry was on 17th september 2020 at the Government Analyst’s Department.

 අංක 1877/27 දරන 2014 අගොස්තු මස 28 දිනැති ගැසට් පත්‍රයේ පල කරන ලද, 1996/25 හා 2016 දෙසැම්බර් මස 06 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට්පත්‍ත්‍රයෙන්  සංශෝධයන කරන ලද 2006.01.01 දින සිට බලාත්මක වන ශ්‍රි ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ  සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ  10.3 වගන්තිය හා අනුමත බඳවා ගැනීම් පරිපාටිවල විධිවිධාන ප්‍රකාරව, පහත සඳහන්  අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමේන්තු වල පවතින පුරප්පාඩු 12ක් සඳහා ශ්‍රි ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ  I ශ්‍රෙණියේ  සුදුසුකම්ලත් නිලධරයන්  එම සේවයේ  විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස්  කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

තවදුරටත් බලන්න

Written by Staff Writer -www.newsfirst.lk [on 13.01.2020]

The Court of Appeal ordered the Secretary of the Ministry of Justice to hold an investigation on the notice issued to the Government Analyst over the garbage containers that were imported into the country. The order was issued when the case filed against the import of garbage containers into the country was taken up at the Court of Appeal today