පුස්තකාලය

මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ පුස්තකාලය සතු අවකාශය එතරම් සුවිශාල නොවූවත්, අන්තර්ගත පුස්තකාල ද්‍රව්‍ය දෙස බලන කල ඉතා ප්‍රයෝජනවත් මෙන්ම දුර්ලභ කෘතීන් වල සංයුතියක් බව පෙනී යයි.

විශේෂ පුස්තකාල ගණයට වැ‍ටෙන මෙහි වර්ගීකරණයද U. D. C. හෝ D. D. C. වැනි ප්‍රචලිත ක්‍රමයන් ගෙන් බැහැරවී අදාල විෂය ක්ෂේත්‍රයට අනුව සියුම් වර්ගීකරණයක් සිදු කොට ඇත. රසායන විද්‍යාව යන විෂය ක්ෂේත්‍රයට වර්ගීකරණයේදී විශේෂත්වයක් දී ඇත.

Chemistry

 • Inorganic Chemistry
 • Organic Chemistry
 • Physical Chemistry
 • General Chemistry
 • Qualitative Analysis
 • Quantitative Analysis
 • Micro Analysis
 • Colour Metric Analysis
 • Chromatography
 • Instrumental Analysis
 • Microscopy
 • Radio Chemistry
 • Chemical Regents & Standards
 • Radio Chemist

Industrial Chemistry

 • Alcoholic Products
 • Ceramic & Cements
 • Coal, Tar, Fuel, Petroleum, Lubricants, Asphalt & Carbonization products
 • Fats, Edible Oils, Essential Oils, Waxes, Soaps, Perfumery and Cosmetics
 • Mineralogy, Geology, Metallurgy & Metallurgy
 • Paints, Varnishes, Lacqures, Polishers
 • Industrial Hygiene - Health Hazards
 • Rextiles Plastics & Dyes
 • Miscellaneous

මේ බෙදීම් වලට අමතරව Questioned Documents, Ballistics, Explosives, Criminology, Toxicology, Serology ආදී අධිකරණ විද්‍යාත්මක විෂයන් ආවරණය වන පරිදි ග්‍රන්ථ වර්ගීකරණය කොට ඇත.

මෙයට අමතරව ආහාර පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා වැදගත් වන ග්‍රන්ථ Food යටතේ වර්ග කොට ඇත.

Food

 • Food Laws
 • Sugar
 • Milk & Milk Products
 • Canned Food
 • Dehydration, Preservation, Sterilization
 • Food Hygiene - Infection - Poisons
 • Analysis, composition, examination, testing products
 • Inspection meat and meat products
 • Fruits
 • Food Miscellaneous
 • Nutrition
 • Bio Chemistry
 • Mycology
 • Grains, crops, leaf vegetable products

අධිකරණ විද්‍යා අංශයට සහ ආහාර විද්‍යා අංශයට වැදගත් වන සඟරා නාම 12 න් පමණ සැදුම් ලත් සඟරා අංශයක්ද පුස්තකාලය සතුව ඇත.

 • Journal of Forensic Science - 1982 - 2005
 • Association of Official Analytical Chemists - 1994 - 1991
 • American Rifleman 1979 - 1997
 • Fire Prevention 1988 - 1998
 • Forensic Science International 1988 - 1998
 • Journal of the AOAC International 1982 - 1995
 • Journal of the Forensic Science Society 1984 - 1992
 • The Analyst 1982 - 1998
 • Justice 1984 - 1988
 • Journal of Agricultural and Food Chemistry 1985 - 1986
 • Bulletin on Narcotics 1978 - 1996
 • Analytical Abstracts 1982 - 1988

මේවාට අමතරව දැනට අවුරුදු 50 කට එපිට සඟරාද විමර්ශනය කිරීමට ඇති හැකියාව නිසා පර්යේෂකයන්, විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්, නීතිය හදාරන්නන් සහ විශේෂඥයින් රස පරීක්ෂකතුමාගේ අවසරය මත පුස්තකාලය පරිහරණය කරනු ලැබේ. කිසිම හේතුවක් නිසා හෝ බැහැර දීමක් සිදු නොවන අතර අවශ්‍යතාවයක් වෙතොත් ඡායා පිටපත් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබේ.

U.D.C.D.D.C.

Chemistry
 • Inorganic Chemistry
 • Organic Chemistry
 • Physical Chemistry
 • General Chemistry
 • Qualitative Analysis
 • Quantitative Analysis
 • Micro Analysis
 • Colour Metric Analysis
 • Chromatography
 • Instrumental Analysis
 • Microscopy
 • Radio Chemistry
 • Chemical Regents & Standards
 • Radio Chemist
Industrial Chemistry
 • Alcoholic Products
 • Ceramic & Cements
 • Coal, Tar, Fuel, Petroleum, Lubricants, Asphalt & Carbonization products
 • Fats, Edible Oils, Essential Oils, Waxes, Soaps, Perfumery and Cosmetics
 • Mineralogy, Geology, Metallurgy & Metallurgy
 • Paints, Varnishes, Lacqures, Polishers
 • Industrial Hygiene - Health Hazards
 • Rextiles Plastics & Dyes Miscellaneous

Questioned Documents, Ballistics, Explosives, Criminology, Toxicology, Serology

Food
 • Food Laws
 • Sugar
 • Milk & Milk Products
 • Canned Food
 • Dehydration, Preservation, Sterilization
 • Food Hygiene - Infection - Poisons
 • Analysis, composition, examination, testing products
 • Inspection meat and meat products
 • Fruits
 • Food Miscellaneous
 • Nutrition
 • Bio Chemistry
 • Mycology
 • Grains, crops, leaf vegetable products
 • Journal of Forensic Science - 1982 - 2005
 • Association of Official Analytical Chemists - 1994 - 1991
 • American Rifleman 1979 - 1997
 • Fire Prevention 1988 - 1998
 • Forensic Science International 1988 - 1998
 • Journal of the AOAC International 1982 - 1995
 • Journal of the Forensic Science Society 1984 - 1992
 • The Analyst 1982 - 1998
 • Justice 1984 - 1988
 • Journal of Agricultural and Food Chemistry 1985 - 1986
 • Bulletin on Narcotics 1978 - 1996
 • Analytical Abstracts 1982 - 1988