මත් ද්‍රව්‍ය අංශය

මත් ද්‍රව්‍ය අංශයේ සිටින විශේෂඥයන් විසින් පොලිසිය, මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය හෝ රේගුව විසින් තහනමට අල්ලාගනු ලබන මත් ද්‍රව්‍ය, විශ්ලේෂණය හා ප්‍රමාණාත්මක අගය සෙවීම ද කරනු ලැබේ.

මත් ද්‍රව්‍ය අංශයේ ක්‍රියාකාරකම්

  • මත් ද්‍රව්‍ය සහ මනෝවර්තක ද්‍රව්‍ය විශ්ලේෂණය කොට විද්‍යාත්මක වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම.
  • නිකුත් කරන ලද විද්‍යාත්මක වාර්තාවලට ර‍ැකුල් දීම් වශයෙන් අධිකරණ හමුවේ දිවුර‍ැම් මත විශේෂඥ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීම.
  • පොලිස් නිලධාරීන්ට සහ සුරාබදු නිලධාරීන්ට දේශන පැවැත්වීම.
  • ශ්‍රී ලංකා‍වේ විශ්ව විද්‍යාල වල උපාධි අපේක්ෂකයන්ට පුහුණුව ලබාදීම.
narcotic pic 2 narcotic pic 1
narcotic pic 3 narcotic pic 4