අධිකරණ ධූලක විද්‍යා අංශය

ලිපි ලැයිස්තුව

අධිකරණ ධූලක විද්‍යා අංශයේ සිටින විශේෂඥයන් විසින් නීති වෛද්‍ය කාර්යයන් සඳහා විෂ වර්ග හඳුනා ගැනීම පිණිස විශ්ලේෂණ කටයුතු රාශියක් සිදු කරනු ලැබේ.

අධිකරණ ධූලක විද්‍යා අංශයේ ක්‍රියාකාරකම්

  • අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීන් විසින් හෝ අධිකරණය විසින් භාර දෙනු ලබන සැක සහිත සහ හදිසි මරණවලට භාජනය වූ තැනැත්තන්ගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණවලදී ලබාගත් ශරීර කොටස් ආදර්ශ මත් ද්‍රව්‍ය සහ අනෙකුත් වස වර්ග වන සයනයිඩ්, කෘමි නාශක වර්ග, අම්ල වර්ග සහ කාබන් මොනොක්සයිඩ් වැනි ද්‍රව්‍ය හඳුනාගැනීම සඳහා විශ්ලේෂණය කිරීම.
  • බීමත්ව රිය පැදවීම සැක කරන අවස්ථාවලදී සහ මාරක රිය අනතුර‍ැවලදී මත්පැන් හෝ වෙනත් ඖෂධ භාවිතා කර තිබේදැයි බැලීම සඳහා ර‍ැධිරය සහ මුත්‍රා සාම්පල විශ්ලේෂණය කිරීම.
  • අපරාධ ස්ථානයෙන් සොයාගත් අධිකරණ විද්‍යාත්මකව වැදගත් ප්‍රදර්ශන භාණ්ඩ (බෙහෙත් පෙති, වස බෝතල, ඉතිරිවූ ආහාර ද්‍රව්‍ය ආදිය) මත්ද්‍රව්‍ය, විෂ වර්ග සහ අම්ල වර්ග වැනි දේ තිබේදැයි බැලීම සඳහා පරීක්ෂා කිරීම සහ හඳුනාගැනීම.
  • ඉහත 1,2,3 යටතේ පවත්වන පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල අනුව අදාළ නිලධාරීන්ට වාර්තා නිකුත් කිරීම.
  • අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ට, පොලිස් නිලධාරීන්ට, පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා හදාරණ සිසුන්ට සහ වෙනත් විශේෂ විමර්ශන නිලධාරීන්ට දේශන පැවැත්වීම.
  • අධිකරණ හමුවේ විශේෂඥ සාක්ෂි දීම.