අධිකරණ මස්තු විද්‍යා අංශය

විවිධ දරුණු අපරාධ සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි වශයෙන් ලබාගන්නා ලද රුධිරය, වෙනත් ශරීර තරල සහ අදාල භෞතික සාක්ෂි පරීක්ෂා කිරීම අධිකරණ මස්තු විද්‍යා අංශයේ සිටින විශේෂඥයින් විසින් කරනු ලැබේ. එමෙන්ම සංකීර්ණ මිනීමැරුම් සහ වාහන අනතුරු වලට අදාල භාණ්ඩ සහ එම අපරාධ ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමද සිදු කෙරේ. ලේ පැල්ලම්, ශුක්‍ර ධාතු, කෙස්, ලේ විසිරීම් රටා, කෙඳි, වීදුරු, තීන්ත, සීරීම් සලකුණු, පා සලකුණු යනාදී ජීව විද්‍යාත්මක සහ භෞතික සාක්ෂි පරීක්ෂා කර විශ්ලේෂණය කිරීම මෙම අංශයේ රාජකාරි වලට අයත්වේ.

අධිකරණ මස්තු විද්‍යා අංශයේ ක්‍රියාකාරකම්

  • මස්තු විද්‍යා අංශයේ සිටින අධිකරණ විද්‍යා විශේෂඥයන් විසින් අවශ්‍ය වූ විට, අදාළ අපරාධ ස්ථානයට ගොස් ර‍ැධිරය සහ අනෙකුත් පැල්ලම් හඳුනාගැනීම ද ර‍ැධිරය විසිරීම් රටා විශ්ලේෂණය ද කරන අතරම ඵම සිද්ධිය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම ද කරනු ලැබේ.
  • මිනීමැර‍ැම් සහ ස්ත්‍රී දූෂණවලට අදාල සාක්ෂි පරීක්ෂා කිරීම.
  • නෛතික අධිකරණ හමුවේ දිවුරැම් මත විශේෂඥ සාක්ෂි දීම.
  • මහමඟ සිදුවූයේ යැයි කියනු ලබන රිය අනතුර‍ැ, සම්බන්ධව සැක සහිත වාහන සහ අදාල ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම සහ එම සිද්ධිය ප්‍රතිනිර්මානය කිරීම.
  • අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධරීන්ට, පොලිස් නිලධරයන්ට සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වෙනත් බලධාරීන්ට ද දේශන පැවැත්වීම.