අධිකරණ, විද්‍යාත්මක, සැකකටයුතු ලේඛන අංශය

අධිකරණ විද්‍යාත්මක සැකකටයුතු ලේඛන අංශය වෙත අධිකරණ, පොලීසිය, කම්කර‍ැ විනිශ්චය සභා වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු සහ සංස්ථාපිත ආයතන වලින් ද, පුද්ගලික අංශයෙන් ද පරීක්ෂා කර බලා වාර්තා කිරීම පිණිස ලේඛන එවනු ලැබේ. පුද්ගලිකව යම් අයෙකුට සැකකටයුතු ලේඛන පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ පරීක්ෂකගෙන් මතයක් විමසිය හැකි වන්නේ අදාළ ලේඛනය නීතීඥවරයකු මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කළහොත් පමණි.

අධිකරණ විද්‍යාත්මක සැකකටයුතු ලේඛන අංශයේ කාර්යයන්

 • සියළු වර්ගවල අධිකරණ විද්‍යාත්මක සැකකටයුතු ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම.
 • අත්අකුර‍ැ සහ අත්සන් හඳුනාගැනීම සහ වංචා සොයා ගැනීම.
 • යතුර‍ැ ලියන යන්ත්‍ර හඳුනා ගැනීම, යතුර‍ැ ලිවීම්, මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය, මුද්‍රිත ලිවීම, රබර් මුද්‍රා හා රබර් මුද්‍රා සටහන් හඳුනා ගැනීම සහ පරීක්ෂා කිරීම.
 • වෙනස් කිරීම්, මැකීම්, විකෘති කිරීම්, එකතු කිරීම් සහ ආදේශ කිරීම් ආදිය හඳුනාගැනීම.
 • සංචාරක ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම. (ගමන් බලපත්‍ර, වීසා යනාදිය)
 • පෑන්, පැන්සල් වැනි ලියන උපකරණ වලින් ලිවීම් වල අනුපිළිවෙල පරීක්ෂා කිරීම.
 • තීන්ත, කඩදාසි සහ අලවන ද්‍රව්‍ය, භෞතිකව පරීක්ෂා කිරීම.
 • පිළිස්සුනු සහ කපා හෝ ඉරා දමන ලද ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම හා ඵ්වා ඵකම ලේඛනයක කොටස් ද යන්න හඳුනාගැනීම.
 • ලේඛනයේ ආයු කාලයට අදාළ කර‍ැණූ පරීක්ෂා කිරීම.
 • ව්‍යාජ මුදල් වර්ග පරීක්ෂා කිරීම.
 • ලොතරැයිපත් පරීක්ෂා කිරීම.
 • යම් ලේඛනයක් නිර්ව්‍යාජ ද නැද්ද යන්න පිළිබඳ මතුවන කර‍ැණු පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීම.
 • නිර්මාණය කරන ලද හෝ ගොඩනගන ලද ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම.
 • ආදායම් මුද්දර, තැපැල් මුද්දර සහ (ආණ්ඩුවේ) ආදායමට සම්බන්ධ වෙනත් යම් ලේඛන පරීක්ෂා කිරීම.
 • ඡායා පිටපත් (Xerox) පරීක්ෂා කිරීම සහ ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර හඳුනා ගැනීම.
 • අධිකරණ ඉදිරියේ විශේෂඥ සාක්ෂි දීම.
Ques Doc 01 4 Ques Doc 01 6 Ques Doc 01 5