විවිධ අංශය

විවිධ අංශයේ සිටින අධිකරණ විද්‍යා විශේෂඥයින් විසින් අනිකුත් විෂයයන් යටතේ නිශ්චිතව වර්ගීකරණය කිරීමට නොහැකි අන්‍යාකාර වූ භෞතික සාක්ෂි පරීක්ෂාවට භාජන කරනු ලැබේ.

විවිධ අංශයේ ක්‍රියාකාරකම්

  • සැක කටයුතු වාහනවල චැසි අංක සහ එන්ජින් අංක පරීක්ෂා කිරීම සහ ඒවා සත්‍ය ද, වංචනික ද යන්න නිගමනය කිරීම (නිශ්චිතව දැනගැනීම සඳහා පරීක්ෂා කිරීම.)
  • දැව සොරකම්වලදී, සැක කරන ලද දැව කදේ කැපුම් කෙලවර ඉතිරිව ඇති මුලේ කැපුම් කෙලවර සමග සංසන්දනය කිරීම.
  • විදුලි සංදේශන කම්බි සොරකම් සම්බන්ධයෙන් සැකසහිත කම්බිවල කොන්, ඉතිරිව ඇති කම්බි කැබලිවල කොන් සමග සංසන්දනය කිරීම.
  • ගෙල සිරකර මරණය සිදුවූ අවස්ථාවන්හිදී, සොයාගත් කඹයේ කෙලවර සැකසහිත කඹයේ කෙලවර සමග සංසන්දනය කිරීම.
  • වාහන අනතුර සිදුකොට පලායෑම් සම්බන්ධයෙන් අනතුර සිදුවූ ස්ථානයේ වැටී තිබී සොයාගත් තීන්ත පතුර‍ැ වල දාර. සැකසහිත වාහනයේ තීන්ත පතුර‍ැ ගැලවී වැටී ඇති සීමා‍වේ ඉතිරිව ඇති තීන්ත ස්ථරයේ දාර සමග සංසන්දනය කිරීම.
  • නෛතික අධිකරණ හමුවේ දිවුර‍ැම් මත විශේෂඥ සාක්ෂි දීම.
  • පොලිස් නිලධාරීන්ට අපරාධ විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් දේශන පැවැත්වීම.