ප්‍රක්ෂිප්ත විද්‍යා අංශය

අධිකරණ ප්‍රක්ෂිප්ත විද්‍යා අංශයේ සේවය කරන අධිකරණ විද්‍යා විශේෂඥයින් විසින් විවිධ වර්ගයේ ගිනි අවි සහ පතරොම් වර්ග පරීක්ෂා කරනු ලබන අතර ගිනි අවි භාවිතා කොට සිදු කරනු ලබන අපරාධ පිළිබඳව විද්‍යාත්මකව විමර්ශනය කිරීම ඔවුන් විසින් කරනු ලබයි. මෙම අංශයේදී පරීක්ෂාවට භාජනය කරනු ලබන්නේ අපරාධවලදී භාවිතා කරන ලද ගිනි අවි, ගිනි අවි වල කොටස්, විවිධ පතරොම් වර්ග, වැයවූ පතරොම් කොපු හා උණ්ඩ ආදියයි.

ප්‍රක්ෂිප්ත විද්‍යා අංශයේ ක්‍රියාකාරකම්

  • විවිධ ස්වභාවයෙන් යුත් ගිනි අවි, ගිනි අවි වල කොටස්, උපාංග සහ විවිධ පතරොම් වර්ග හඳුනා ගැනීම හා විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂා කිරීම. මෙහිදී ගිනි අවි ලෙස පතරොම් තුවක්කු, ස්වයංක්‍රීය රැලි තුවක්කු, පිස්තෝල, රිවෝල්වර, උප මැෂින් තුවක්කු, මැෂින් තුවක්කු, ස්නයිපර සහ වායු තුවක්කු සැලකේ.
  • එසේම මෙම අධිකරණ විද්‍යා විශේෂඥයින් විසින් වෙඩි තැබීම් මඟින් අපරාධ සිදුකොට ඇති ස්ථාන සහ වෙඩි තැබීමට ලක්වූ මෝටර් රථ පරීක්ෂාවට ලක් කර අදාල අධිකරණ හා විමර්ශන නිලධාරීන් වෙත වාර්තා කරනු ලබයි.
  • අධිකරණ මඟින් ඉල්ලීම් කල විට ඉහත විද්‍යාත්මකව පරීක්ෂා කොට වාර්තා කරන ලද බඩු භාණ්ඩ සම්බන්ධව විශේෂඥ සාක්ෂි දිවුරුම් මත ඉදිරිපත් කිරීම.
  • අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීන්, පොලිස් නිලධාරීන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විවිධ විමර්ශන නිලධාරීන් සඳහා දේශන පැවැත්වීම.
  • ගිනි අවි වර්ග සහ පතරොම් වර්ග මිලදී ගැනීම හා විවිධ හේතූන් මත ඉකුත්වන ගිනි අවි වර්ග හා පතරොම් වර්ග පිළිබඳව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ පත් කල මණ්ඩල වලට සහභාගි වෙමින් ඒ සම්බන්ධව අවැසි පරිදි ක්‍රියා කිරීම.
firearms 01 1 firearms 01 2