පුපුරන ද්‍රව්‍ය සහ ගිනි විමර්ශන අංශය

මෙම අංශයේ සිටින අධිකරණ විද්‍යා විශේෂඥයින් විසින්, බෝම්බ පිපිරීම්, පුපුරණ ද්‍රව්‍ය හා පිපිරුම් උපක්‍රම (බෝම්බ) යමෙක් තම සන්තකයේ තබා ගැනීම් ඇතුළු පුපුරණ ද්‍රව්‍ය භාවිතා කර සිදුකරන අපරාධ වලට අදාල නඩු භාණ්ඩ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂාවට භාජනය කරනු ලැබේ. සන්තකයේ තබා ගැනීමේදී අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද විවිධ වර්ගයේ පිපිරුම් උපක්‍රම (දේශීය හා විදේශීයව සාදන ලද) නිෂ්ක්‍රිය කිරීමෙන් පසු, ඒවායේ කොටස්ද මෙම නිලධාරීන් විසින් විශ්ලේෂනයට භාජනය කරනු ලබයි.

පුපුරන ද්‍රව්‍ය සහ ගිනි විමර්ශන අංශයේ ක්‍රියාකාරකම්

  • අත් අඩංගුවට ගන්නා ලද විවිධ වර්ගයේ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය හා පිපිරුම් උපක්‍රම වල අන්තර්ගත පුපුරණ ද්‍රව්‍ය හඳුනා ගැනීම සඳහා රසායනික විශ්ලේෂණයට භාජනය කිරීමෙන් අනතුරුව, විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම් මත සකස් කරනු ලබන වාර්තාවන් අදාල ආයතන වෙතට ඉදිරිපත් කිරීම.
  • බෝම්බ පිපිරීමක් සිදුවූ විට එවැනි අපරාධ ස්ථාන විමර්ශනය කිරීම. විශේෂයෙන් ත්‍රස්තවාදීන් විසින් සිදුකරනු ලබන බෝම්බ පිපිරීම් වලදී යොදාගන්නා ලද පුපුරණ ද්‍රව්‍ය වර්ගය, පිපිරුම් උපක්‍රමය නිමවා තිබූ ආකාරය, එය ක්‍රියාත්මක කල යාන්ත්‍රණය ආදිය නිගමනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විද්‍යාත්මක සාක්ෂි එකතු කිරීම හා එම සාක්ෂි විද්‍යාගාරයේදී විශ්ලේෂණයට ලක් කිරීම. අනතුරුව ඊට අදාල විශේෂඥ මතයන් අදාල ආයතන/අධිකරණයන් වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
  • ගොඩනැගිලි සහ වාහන ආදියෙහි ඇතිවන සැකසහිත ගිනිගැනීම් සම්බන්ධව කරන පරීක්ෂණවල දී එම අංශයේ නිලධාරීහු පොලිසියේ ඉල්ලීම මත අදාල විමර්ශන සිදු කරති. තවද, ගින්නක් හටගත් ස්ථානයේ තිබී එකතු කරගත් සුන්බුන් වල ගිනි ත්වරක ද්‍රව (වහා ගිනි ගන්නා සුළු ද්‍රව) තිබේදැයි නිශ්චය කිරීම සඳහා ඒවා රසායනාගාර විශ්ලේෂණයට භාජන කරනු ලැබේ. තවද ගින්න හට ගත් ආකාරය පිළිබඳ මතයන් මෙම විශේෂඥයන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.
  • ගිනි රක්ෂණ සහතික මත ඉදිරිපත් කරනු ලබන වංචනික ඉල්ලීම් පිළිබඳව රක්ෂණ සංස්ථාව වැනි පුද්ගලික ආයතන විසින් කරගෙන යනු ලබන පරීක්ෂණවල දී උපදේශන සේවා සැලසීම හා අදාල විමර්ශන සිදු කිරීම.
  • අධිකරණ හමුවේ දිවුරුම්ගත විශේෂඥ සාක්ෂි දෙනු ලැබේ.
  • අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධරයන්ට, පොලිස් නිලධරයන්ට සහ නීති ක්‍රියාත්මක කරන අනිකුත් බලධාරීන්ට පුපුරන ද්‍රව්‍ය සහ ගිනි විමර්ශන සම්බන්ධයෙන් පුහුණු කිරී‍මේ දේශන පැවැත්වීම.