මද්‍යසාර විශ්ලේෂක අංශය
 • මද්‍යසාර විශ්ලේෂක අංශය
  • මද්‍යසාර විශ්ලේෂක අංශයයෙහි මද්‍යාසාර සාම්පල භාර ගැනීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

ආහාර විද්‍යා අංශයේ ක්‍රියාකාරකම්

විශ්ලේෂණාත්මක ක්‍රියාකාරකම්
 • අධිකරණ විසින් එවනු ලබන නීතිවිරෝධී ආහාර, නීතිවිරෝධී මත්පැන්, දුම්කොල නිශ්පාදන සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදන විශ්ලේෂණය කර අධිකරණ වලට වාර්තා නිකුත් කිරීම, නිකුත් කරනු ලබන විද්‍යාත්මක වාර්තා පැහැදිලි කිරීම සඳහා අධිකරණවලදී සාක්ෂි දීම.
 • (1980 අංක 26 දරන ආහාර පනත යටතේ) සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ බලයලත් නිලධාරින් (සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්, ආහාර පරීක්ෂකවරයන්, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන් ආදිය) විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ආහාර සාම්පල විශ්ලේෂණය කර වාර්තා නිකුත් කිරීම.
 • ආහාර පාලන ඒකකය මගින්, අනෙකුත් රජයේ ආයතන මගින් සහ පුද්ගලික ආයතන මගින් එවනු ලබන ආහාර සාම්පල විශ්ලේෂණය කර තත්ත්ව වාර්තා නිකුත් කිරීම.
 • ජාතික පාරිසරික පනත යටතේ, ආණ්ඩුවේ විවිධ ආයතන සහ සංස්ථා සඳහා, පානීය ජලය (Portable Water) සහ කර්මාන්ත අප ජලය විශ්ලේෂණය කර තත්ත්ව වාර්තා නිකුත් කිරීම.
 • රේගු දෙපාර්තමේන්තුව, පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතිය ආයතනය ආදිය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සාම්පල විශ්ලේෂණය කර වාර්තා නිකුත් කිරීම.
 • සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සහ වෙනත් පුද්ගලික ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන මද්‍යසාර සාම්පල විශ්ලේෂණය කර තත්ත්ව වාර්තා නිකුත් කිරීම.
අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම්
 • වෛද්‍ය නිලධාරීන්, ආහාර සහ ඖෂධ පරීක්ෂකවර‍ැන්, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන්, සුරාබදු නිලධාරීන් සහ පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා දේශන සහ වැඩමුළු පවත්වාගෙන යාම.
 • නව නියෝග සැකසීමේ දී හා ආහාර පිළිබඳ නව ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීමේ දී ආහාර පිළිබඳ උපදේශක කමිටුවේ සාමාජිකයකු ලෙස ක්‍රියාකාරීව සහභාගි වීම.
 • නව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති සැකසීම සදහා, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ කෙටුම්පත් කමිටුවල සහ උප කමිටුවල ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයකු ලෙස සහභාගි වීම.
 • මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සහ පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවත්ගෙන යනු ලබන වෙනත් කමිටුවල සාමාජිකයකු ලෙස ක්‍රියා කිරීම.